Publikacje

Rozszerzenie strefy Schengen ma zasadnicze znaczenie dla wschodnich sąsiadów UE, którzy zostali postawieni przed koniecznością poradzenia sobie z bardziej restrykcyjną polityką wizową i graniczną na swojej zachodniej granicy. Z drugiej strony wizy do nowych państw UE będą dla obywateli krajów sąsiedzkich przepustką do prawie całego terytorium Unii Europejskiej.

Raport OSW
2007-12-15
Marta Jaroszewicz

Integracja wewnątrz WNP od początku była skazana na niepowodzenie z przyczyn obiektywnych.

Prace OSW
2007-06-15
Wojciech Konończuk

W toczącej się od ponad roku publicznej debacie na temat dezubekizacji skoncentrowano się na kwestii uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy SB oraz na aspekcie etycznym: dotychczas obowiązujące przepisy prowadzą do publicznego piętnowania jedynie byłych konfidentów SB, nie dotykają natomiast pracowników aparatu terroru PRL oraz instytucji partyjno-państwowych, które ten aparat nadzorowały. Kluczową - jak się wydaje - kwestią jest stworzenie takich rozwiązań, które w przyszłości nie zostaną podważone przez sądy. Można bowiem założyć, że osoby, które obejmie "dezubekizacja" (naruszając także ich status materialny), zaskarżą niekorzystne dla nich przepisy.

Raport OSW
2007-03-15
Wojciech Pięciak

Prezentowany tekst opisuje dwa główne procesy ekonomiczne obserwowane w Rosji w czasie drugiej kadencji prezydenta Władimira Putina - renacjonalizację i koncentrację aktywów gospodarczych.
Konsekwencją tych procesów jest zwiększenie własności państwa i wzrost jego znaczenia w gospodarce. Prowadzona na szeroką skalę renacjonalizacja aktywów w Rosji i budowa megaholdingów wokół państwowych przedsiębiorstw, zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, ma pomóc w efektywnym wykorzystywaniu potencjału rosyjskiego i stymulować rozwój całej rosyjskiej gospodarki. W praktyce jednak obecna ekipa rządząca wykorzystuje megaholdingi do wzmacniania pozycji Rosji na arenie międzynarodowej oraz dla swoich partykularnych interesów.

Punkt widzenia
2007-02-15
Iwona Wiśniewska

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w całej Europie problematyka migracji międzynarodowych przekształciła się z zagadnienia zajmujacego waska grupę analityków i urzędników w sferę zainteresowania szerokich kręgów społecznych i ważny element polityki państwa. Wzrosło znaczenie migracji jako przedmiotu debaty publicznej.

Raport OSW
2007-01-20
Marta Jaroszewicz
Leszek Szerepka

Od 1 stycznia 2007 roku przez sześć miesięcy Niemcy będą pełnić przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Sprawowanie tej funkcji daje duże możliwości wpływu na decyzje podejmowane na arenie UE i kształt europejskich polityk. Dyskusje w Niemczech na temat programu działania na okres przewodniczenia UE były trudne i uwidaczniały różnice między partiami wielkiej koalicji. Efektem debaty jest program prac oceniany przez ekspertów jako bardzo ambitny. W niemieckiej prezydencji, po słabym przewodnictwie Finlandii, pokłada się duże nadzieje na rozwiązanie najważniejszych problemów europejskich, tym bardziej że Francja i Wielka Brytania, które wraz z Niemcami postrzegane są jako motor Unii Europejskiej, są obecnie uwikłane w problemy wewnętrzne.

Raport OSW
2007-01-15
Jacek Frączek

Jeszcze kilka lat temu konflikt w Czeczenii można było scharakteryzować jako wojnę między czeczeńskimi separatystami a władzami Federacji Rosyjskiej. W ciągu ostatnich czterech-pięciu lat natura tego konfliktu uległa jednak daleko idącym zmianom. Obecnie jest on już nie tylko konfliktem rosyjsko-czeczeńskim, ale także wewnątrzczeczeńskim (między bojownikami a Czeczenami współpracującymi z Moskwą)

Punkt widzenia
2007-01-15
Maciej Falkowski

Zwycięskie dla Alaksandra Łukaszenki wybory prezydenckie 19 marca 2006 roku odegrały istotną rolę w kształtowaniu dyktatorskiego reżimu politycznego na Białorusi. Represyjne i niedemokratyczne metody, które wykorzystała władza, by zapewnić w wyborach zwycięstwo Łukaszence, stały się trwałymi elementami funkcjonowania systemu politycznego na Białorusi.

Raport OSW
2007-01-10
Rafał Sadowski