Publikacje

Wprowadzenie Rozpoczęcie przez Ankarę negocjacji akcesyjnych z UE ma wielkie znaczenie dla przyszłości Turcji i UE, w tym Polski jako jej członka oraz sytuacji geopolitycznej w wschodniej Eurazji (basen Morza Czarnego, Kaukaz, Azja Centralna, Bliski Wschód). Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął na początku 2005 roku decyzję o powołaniu projektu "Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską - relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna"...

Raport OSW
2006-12-15
Adam Balcer
Wojciech Paczyński
Rafał Sadowski

W związku z dużym stopniem wyeksploatowania obecnie użytkowanych zasobów i brakiem znaczących inwestycji w nowe, w najbliższych latach najprawdopodobniej utrzyma się stały poziom wydobycia gazu lub dojdzie do spadku poziomu produkcji.

Raport OSW
2006-10-15
Agata Łoskot-Strachota

W roku 2000 po niemal dekadzie rządów pierwszego rosyjskiego prezydenta Borysa Jelcyna do władzy doszedł Władimir Putin. Jeszcze jako premier, a potem kandydat na prezydenta zapowiedział reformę państwa. Jej główne założenia zostały przedstawione na zjeździe prokremlowskiego ruchu Jedność w wystąpieniu "Rosja na przełomie tysiącleci" 29 grudnia 1999 roku, a następnie w otwartym liście do wyborców opublikowanym 25 lutego 2000 roku Obie deklaracje, choć miały charakter dość ogólnikowy, zarysowywały wyraźnie zasadnicze kierunki oraz priorytetowe sfery działań przyszłego prezydenta: droga rozwoju Rosji została w nich określona jako demokratyczna i rynkowa.
Po prawie siedmiu latach przyszedł czas na podsumowanie dokonań Władimira Putina. Można powiedzieć, że deklaracje składane u progu jego rządów spełniły się w połowie - Rosja rzeczywiście przeszła głębokie przeobrażenia. W stosunku do prezydenckich zapowiedzi zrealizowane zmiany zdają się być jednak raczej "kontrreformami" zmiany te w znacznej większości poszły bowiem w zupełnie innym, a często wręcz przeciwnym kierunku, niż ten zapowiadany siedem lat temu.

Punkt widzenia
2006-09-15
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
 „Sprawa  Jukosu” była  wielowątkowym  procesem  mającym  wiele przyczyn. Analiza rozwoju wydarzeń wokół firmy pokazuje, że pierwotnie Kreml nie miał ustalonej strategii działania, ale ewoluowała ona w miarę upływu czasu.
Prace OSW
2006-07-15
Wojciech Konończuk
W dziejach Rosji okresom głębokiego chaosu towarzyszyły zwykle kryzysy demograficzne. Tak było podczas XVII-wiecznej „smuty” oraz w okresie wojen i rewolucji początku XX wieku, zakończonych przejęciem władzy przez bolszewików.
Prace OSW
2006-07-10
Leszek Szerepka

Kaukaz Południowy i Azja Centralna należą do priorytetowych kierunkow polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wpływy w obu regionach są przez Rosję postrzegane przede wszystkim jako jeden z kluczowych czynnikow określajacych jej pozycję na arenie międzynarodowej i warunek umocnienia statusu mocarstwa. Kaukaz i Azja Centralna są dla Rosji ważne rownież z gospodarczego punktu widzenia oraz ze względów bezpieczeństwa

Prace OSW
2006-06-15
Maciej Falkowski

Lobbing w instytucjach Unii Europejskiej jest praktyką powszechną, społecznie i instytucjonalnie uznaną za przejaw dialogu obywatelskiego i regulowanego wpływu grup interesów na proces kształtowania europejskiego prawa. W Brukseli lobbing traktowany jest niejednokrotnie jako zajęcie prestiżowe, w Polsce natomiast wywołuje on często jeszcze skojarzenia negatywne

Raport OSW
2006-05-15
Jacek Frączek

Na przełomie roku 2004 i 2005 na Ukrainie miały miejsce wydarzenia określane wspólną nazwą "rewolucji pomarańczowej", w której zaangażowała się niezwykła z punktu widzenia najnowszej historii Ukrainy liczba osób. Były to wydarzenia na tyle spektakularne, że warto zadać sobie pytanie o ich wpływ nie tylko na bieżące nastroje panujące w społeczeństwie ukraińskim, ale także na prezentowane postawy i podzielane przez mieszkańców Ukrainy wartości, ważne dla kształtu systemu politycznego w tym kraju. Z tego punktu widzenia interesujące są przede wszystkim zagadnienia związane z tożsamością narodową i oceną historii, przywiązaniem do państwa i poczuciem wspólnoty narodowej, preferencje dotyczące systemu politycznego, funkcjonowania gospodarki, a także kierunku polityki zagranicznej Ukrainy.

Raport OSW
2006-04-15
Joanna Konieczna

Większość sondaży zapowiada w nich zwycięstwo opozycyjnej Partii Regionów Wiktora Janukowycza, co otwiera jej drogę do stworzenia koalicji parlamentarnej i do udziału w rządach. Według obserwatorów, całkiem prawdopodobna wydaje się możliwość zawarcia koalicji przez Partię Regionów i Naszą Ukrainę. Możliwe są także inne warianty koalicyjne

Raport OSW
2006-03-23

Spektakularne zacieśnienie stosunków i współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją w ostatnich kilku latach wywołuje w Polsce - historycznie uzasadnione - obawy. Doceniając wagę tej problematyki, Ośrodek Studiów Wschodnich podjął jesienią 2004 roku inicjatywę przygotowania, przy wsparciu pozarządowego Centrum Stosunków Międzynarodowych, pogłębionej analizy stosunków rosyjsko-niemieckich w latach 1998-2005. Zasadniczym celem projektu OSW i CSM była odpowiedź na pytanie: Jaki jest obecny kształt stosunków rosyjsko-niemieckich (w sferze politycznej, gospodarczej, bezpieczeństwa i obronnej)?

Raport OSW
2006-02-15

Strony