Publikacje

Po reelekcji Władimira Putina nie obserwujemy powrotu do szeroko zakrojonych reform gospodarczych (reformatorski impet prezydenckiej ekipy został wyhamowany w połowie pierwszej kadencji Putina przez wzgląd na zbliżające się wybory parlamentarne i prezydenckie). Koncentracja władzy w ręku prezydenta - wielokrotnie wymieniana jako warunek sine qua non wdrażania niepopularnych działań reformatorskich nie przełożyła się na kontynuację reform gospodarczych

Prace OSW
2004-12-15
Jadwiga Rogoża

Kaukaz Północny jest najbardziej niestabilną częścią Federacji Rosyjskiej: od początku lat 90. trwa konflikt zbrojny w Czeczenii, który stopniowo obejmuje inne republiki regionu, terroryzm na stałe wszedł do politycznego życia Kaukazu, kwitnie przestępczość zorganizowana, utrzymuje się napięcie, wciąż dochodzi do incydentów zbrojnych i zamachów

Prace OSW
2004-12-15
Maciej Falkowski

Jeszcze kilka lat temu pozycja Kazachstanu jako regionalnego lidera nie była oczywista. Od momentu powstania niepodległych republik w Azji Centralnej trwała rywalizacja o prymat między Kazachstanem a Uzbekistanem, będąca w dużym stopniu efektem przywódczych ambicji prezydentów Nursułtana Nazarbajewa i Islama Karimowa. O ile Uzbekistan preferuje model przywództwa oparty na hegemonii politycznej i militarnej, o tyle Kazachstan stawia na rozwój gospodarczy. Jednak Kazachstan również w sferze militarnej zdołał prześcignąć Uzbekistan

Prace OSW
2004-10-15
Anna Wołowska

Położenie, potencjał, ambicje i priorytety polityczne predestynują Uzbekistan do odgrywania czołowej roli wśród państw Azji Centralnej. Państwo to uważane było przez społeczność międzynarodowa za filar bezpieczeństwa w regionie. Poczucie to wzmocniło się jeszcze po 11 września 2001 r. i z pewnością było jednym z ważniejszych czynników, które skłoniły Stany Zjednoczone do nawiązania ścisłej współpracy polityczno-wojskowej z Taszkentem

Prace OSW
2004-10-15
Grzegorz Zasada

Dzisiejszy Tadżykistan zbudowany jest na doświadczeniach wojny domowej i ustaleniach porozumie. pokojowych podpisanych w 1997 r. Miały one decydujący wpływ na obecny kształt państwa, scenę polityczna i mechanizmy władzy. Centralna postacią państwa jest prezydent Emomali Rachmonow. System polityczny, który on współtworzył, opiera się na bezprzykładnym w regionie pluralizmie politycznym (obecność partii islamskiej), decentralizacji (daleko posunięta samodzielność regionów; relatywnie ograniczony potencjał struktur centralnych) i kompromisie jako podstawie rozwiązywania konfliktów. System taki dotychczas gwarantował stabilizację i normalizację kraju

Prace OSW
2004-10-15
Krzysztof Strachota

Na temat warunków panujących na wschodniej granicy zewnętrznej i skutków rozszerzenia UE krąży wciąż w publicznej debacie wiele mitów i nieporozumień, co może prowadzic do podejmowania przez instytucje odpowiedzialne za ochronę granicy i rozwój współpracy transgranicznej błędnych decyzji.

Prace OSW
2004-08-15
Bartosz Cichocki

Rosjanie bądź tzw. osoby rosyjskojęzyczne na Łotwie i w Estonii stanowią znaczący problem dla obu państw. Rosyjskojęzyczni są liczną mniejszością, co sprawia, że Łotwa i Estonia są państwami silnie podzielonymi pod względem etnicznym. W aspekcie prawnym najistotniejszym problemem jest nieuregulowany status grupy osób rosyjskojęzycznych. Choć są stałymi mieszkańcami Łotwy i Estonii, wielu z nich wciąż nie ma obywatelstwa tych państw. Główną tego przyczyną jest złożona procedura naturalizacyjna wprowadzona przez państwo łotewskie i estońskie tuż po odtworzeniu niepodległości w roku 1991

Prace OSW
2004-08-15
Joanna Hyndle-Hussein
Miryna Kutysz

Nowa granica Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej - Rosją, Białorusąi i Ukrainą - ma długość ok. 3000 kilometrów. Ma ona kluczowe znaczenie dla Unii ze względów: bezpieczeństwa, ekonomicznych oraz społecznych. W odróżnieniu od południowej, morskiej granicy Unii lądowa granica wschodnia stawia szereg odmiennych wyzwań. Wpierwszej kolejności dotyczą one kwestii "miękkiego bezpieczeństwa" (tj. przemyt, nielegalne migracje, przestępczość zorganizowana itd.).

Prace OSW
2004-08-15
Rafał Sadowski

Zebrani na szczycie w Salonikach w czerwcu 2003 r. przywódcy krajów Unii Europejskiej zapewnili państwa Bałkanów Zachodnich, iż przyszłość ich leży w zjednoczonej Europie oraz, że każdy z krajów regionu ma przed sobą perspektywę członkostwa w UE

Prace OSW
2004-03-15
Stanisław Tekieli

Relacje Turcji z Unią Europejską mają z wielu powodów wyjątkowy charakter. Turcja najdłużej ze wszystkich kandydatów stara się o przyjęcie do UE. Jest najludniejszym krajem kandydackim (70 milionow mieszkańcow), w razie przyjęcia do UE stałaby się państwem członkowskim z najliczniejszą populacją. Byłaby jedynym państwem wśrod członkow UE, zamieszkanym niemal w stu procentach przez muzułmanów. Obok Cypru jest krajem niemal wcałości położonym na kontynencie azjatyckim.

Prace OSW
2004-03-15
Adam Balcer

Strony