Publikacje

Obszar byłego ZSRR odgrywa dużą rolę na międzynarodowym rynku naftowym i gazowym. Prawdziwą potęgą gazową jest Rosja. Znajdują się tu największe na Świecie złoża tego surowca. Rosja jest też głównym eksporterem błękitnego paliwa do wielu krajów europejskich

Prace OSW
2003-12-15
Agata Łoskot-Strachota

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej po planowanym na 2004 rok poszerzeniu powinno stać się stworzenie spójnej, całościowej polityki wobec najbliższego sąsiedztwa, a więc państw graniczących bezpośrednio z krajami członkowskimi, które z powodu położenia lub słabości systemów politycznych i gospodarczych w najbliższych latach nie przystąpią do UE

Punkt widzenia
2003-10-15
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji. Wpierwszej części omówiony zostanie dotychczasowy przebieg ko nfliktu wCzeczenii (od 1991 r.) oraz przełożenie wydarzeń mających miejsce w tej republice na całą Rosję. Następnie postaramy się wskazać te dziedziny rosyjskiej rzeczywistości, na które obecnie kwestia czeczeńska ma największy wpływ

Prace OSW
2003-08-20
Maciej Falkowski

Najważniejszym dokonaniem ekipy Władimira Putina w ciągu trzech lat jego kadencji jest zrealizowanie zmian legislacyjnych, które mogą stanowić bazę dla dalszych - bardziej szczegółowych - reform politycznych i gospodarczych. Jest to w pewnym stopniu powrót do zadań gospodarczych wytyczonych przez ekipę reformat o rów na początku lat 90. Konflikty Kremla z władzą ustawodawczą uniemożliwiły wówczas ich realizację

Prace OSW
2003-08-20
Jadwiga Rogoża
Iwona Wiśniewska

W czerwcu 2003 r. podczas spotkania w Salonikach przywódcy państw UE zwrócili się do prezydentów i szefów rządów pięciu państw Bałkanów Zachodnich - Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry, Macedonii oraz Albanii - z zapewnieniem, że Bruksela widzi przyszłość całego tego regionu w Europie, że bez ich członkostwa w UE integracja kontynentu nie będzie pełna

Prace OSW
2003-08-15
Stanisław Tekieli

TEZY

1. W Naddniestrzu, Czeczenii, Abchazji, Górnym (Górskim) Karabachu, Osetii Południowej tlą się nierozwiązane konflikty. Na większości obszarów dotkniętych konfliktami powstały "parapaństwa", które stały się trwałym elementem układu sił w regionie. W Czeczenii, w następstwie opanowania republiki przez armię rosyjską, toczą się walki o charakterze partyzanckim. Konflikt w Tadżykistanie zakończył się w 1997 r., obecnie trwa proces normalizacji.
 

Prace OSW
2003-06-10
Krzysztof Strachota

Grupa Wyszehradzka spełniła zadania, jakie przed nią postawiono w momencie jej powstania. Bezzasadne wydaje się zatem snucie rozważań na temat potrzeby dalszego jej funkcjonowania. Wskazane jest natomiast wytyczenie przed nią nowych zadań, właściwych dla funkcjonowania grupy w nowych europejskich realiach - po wstąpieniu państw wyszehradzkich do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.

Punkt widzenia
2003-05-15
Mariusz Bocian
Patrycja Bukalska

Tworzenie przez Rosję i Białoruś wspólnego Państwa Związkowego jest jednym z najbardziej zaawansowanych procesów integracyjnych na obszarze b. ZSRR. Jednak dotychczasowy proces zjednoczeniowy (zapoczątkowany przez powołanie unii celnej w 1995 r.) miał wymiar przede wszystkim propagandowy, a samo Państwo Związkowe (którego tworzenie rozpoczęto w grudniu 1999 r.) charakter raczej "wirtualny". Dopiero w ostatnich latach z inicjatywy strony rosyjskiej nastąpiło przejście od polityki symboli do polityki pragmatyzmu. Proces integracyjny, który nabrał przyspieszenia w końcu 2002 r., zaczął koncentrować się na realizacji konkretnych zagadnień współpracy ekonomiczno-politycznej.

Punkt widzenia
2003-05-10

Jesienią wypracowany został kompromis między głównymi ugrupowaniami oligarchicznymi oraz prezydentem. Uzgodniono, że nowym premierem zostanie przedstawiciel klanu donieckiego (Wiktor Janukowycz), zaś klan dniepropietrowski otrzyma stanowisko prezesa Narodowego Banku Ukrainy (dla Serhija Tyhipki). Klanowi kijowskiemu przypadła Administracja Prezydenta i duży pakiet komisji parlamentarnych. Wreszcie interesów prezydenta w rządzie miał strzec Mykoła Azarow

Prace OSW
2003-04-15
Tadeusz A. Olszański

Zgodnie z oczekiwaniami, wybory przyniosły znaczny sukces centroprawicowej koalicji, skupionej wokół b. premiera Wiktora Juszczenki, znaczące osłabienie komunistów i słaby wynik bloku tzw. partii władzy. Jednak ze względu na mieszaną ordynację wyborczą (połowa deputowanych wybierana jest w okręgach jednomandatowych) główną siłą w parlamencie stał się ten ostatni blok, cieszący się zdecydowanym poparciem prezydenta, Leonida Kuczmy

Prace OSW
2003-04-15
Tadeusz A. Olszański

Strony