Publikacje

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy teksty pracowników Działu Środkowoeuropejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich poświęcone kwestii, dla której przyjęliśmy roboczą nazwę "czynnik etniczny jako potencjalny element destabilizacji politycznej w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej". Upadek pojałtańskiego porządku w Europie Środkowej i Wschodniej doprowadził na przełomie lat 80. i 90. do ożywienia "uśpionych" w tej części kontynentu przez niemal 50 lat napięć etnicznych

Prace OSW
2002-09-15
Stanisław Tekieli

Jednym z najistotniejszych z punktu widzenia Europy i Polski procesów zachodzących na arenie międzynarodowej w ostatnim czasie jest reorientacja rosyjskiej polityki zagranicznej. Celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na trzy związane z tym problemem ważne pytania:

1. Kiedy i dlaczego dokonał się "prozachodni zwrot" w polityce FR?
2. Czy okazał się on korzystny dla Rosji?
3. Dokąd może zmierzać polityka rosyjska w przyszłości?

Punkt widzenia
2002-09-10
Marek Menkiszak

W związku z integracją z Unią Europejską Polska i Litwa zamierzają wprowadzić do 1 lipca 2003 r. całkowity obowiązek wizowy wobec Rosjan. Obecnie Rosjanie wjeżdżający do Polski mogą zamiast wizy przedstawić na granicy voucher, zaproszenie lub uprawniającą do podróży służbowej pieczątkę AB. Litwa utrzymuje zaś cały czas ulgi wizowe dla mieszkańców Kaliningradu oraz Rosjan podróżujących z i do enklawy

Punkt widzenia
2002-07-10
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Wzrost produkcji metalurgii, trwający niemal nieprzerwanie od połowy lat 90., w istotny sposób przyczynił się do pierwszego w historii niepodległej Ukrainy wzrostu produktu krajowego brutto, jaki zanotowano w 2000 r

Prace OSW
2002-05-15
Arkadiusz Sarna

Niniejsze opracowanie przedstawia w ogólnych zarysach dotychczasowe zasady funkcjonowania oraz stan obecny rosyjskiego sektora energetycznego na tle zmian, jakie się w nim dokonywały od początku lat 90. Tekst zawiera także omówienie założeń i dotychczasowych postępów reformy rosyjskiej energetyki, której projekt został przyjęty przez rząd FR w lecie 2001 r. Celem pracy nie jest ekonomiczna analiza tego projektu, lecz próba przedstawienia politycznych uwarunkowań i możliwych konsekwencji przemian w rosyjskiej energetyce.

Prace OSW
2002-05-15
Ewa Paszyc

Postępująca w Rosji konsolidacja poszczególnych grup przemysłowo-finansowych, ekspansja wewnątrz określonej branży lub rozszerzanie działalności na inne branże ma swoje specyficzne mechanizmy, a także konsekwencje - ekonomiczne i polityczne. Cechą wspólną tych procesów jest tendencja do monopolizacji całych sektorów gospodarki

Prace OSW
2002-05-15
Ewa Paszyc
Iwona Wiśniewska

Kwestią zasadniczą dla Rosji było i jest ukształtowanie takiej architektury bezpieczeństwa europejskiego, która gwarantowałaby jej możliwość współdecydowania o istotnych sprawach bezpieczeństwa kontynentu, a w szczególności regulacji kryzysów. Moskwa - postrzegająca się (mimo ograniczanych stopniowo ambicji) jako wielkie mocarstwo - widziałaby tę architekturę w postaci swoistego dyrektoriatu złożonego z głównych mocarstw europejskich, USA i Rosji, które 'zarządzałyby' bezpieczeństwem europejskim.

Prace OSW
2002-04-15
Joanna Hyndle-Hussein
Miryna Kutysz

1. Kwestią zasadniczą dla Rosji było i jest ukształtowanie takiej architektury bezpieczeństwa europejskiego, która gwarantowałaby jej możliwość współdecydowania o istotnych sprawach bezpieczeństwa europejskiego, a w szczególności regulacji kryzysów. Moskwa - postrzegająca się (mimo ograniczanych stopniowo ambicji) jako wielkie mocarstwo - widziałaby tę architekturę w postaci swoistego dyrektoriatu złożonego z głównych mocarstw europejskich, USA i Rosji, które "zarządzałyby" bezpieczeństwem europejskim.

Prace OSW
2002-04-15
Marek Menkiszak