Dr.
Marcin Kaczmarski
External author

2006 till present – Centre for Eastern Studies, the Russian Department
2003 till present – Institute of International Relations, University of Warsaw

Expertise: 

foreign and security policy of Russia

Major publications: 

 

BOOKS AND MONOGRAPHS

JOURNAL ARTICLES

  • „Więcej ciągłości niż zmiany. Stany Zjednoczone w okresie George'a W. Busha oczami rosyjskich komentatorów” („More of continuity than a change. The United States in Bush’s period in the eyes of Russian observers”), Nowa Europa. Przegląd Natoliński, No. 1 (8)/2009, pp. 69-84
  • “Polska polityka zagraniczna wobec przemian europejskiego systemu bezpieczeństwa” („Polish foreign policy in the new European security framework”), Studia Politologiczne, No. 10, 2006
  • „Ewolucja stosunków Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki na początku XXI wieku”, („The evolution of the relations of the Russian Federation with the United States in the beginning of the 21st century”), Stosunki międzynarodowe – International Relations, Vol. 31, No. 1-2, 2005, pp. 39-56

CHAPTERS IN EDITED VOLUMES

  • “Rosyjski dylemat w polskiej polityce zagranicznej po 1999 roku” („Russian dilemma in Polish foreign policy after 1999”), [in:] Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak (ed.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja (Poland’s Eastern policy. Determinants, concepts, implementation), Lublin-Warszawa: IESW 2009, pp. 203-218
  • „Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki” („The policy of Russian Federation towards the US”), [in:] Stanisław Bieleń, Maciej Raś (ed.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej (The foreign policy of Russian Federation), Warszawa: Difin 2008, pp. 47-67
  • „Problematyka zbrojeń i rozbrojenia” („Arms control and disarmament problems”), [in:] Ryszard Zięba (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (International Security after the Cold War), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007, pp. 520-546
  • „The Influence of Russian Federation on Energy Security in Europe”, [w:] Leszek Jesień (ed.), The Future of European Energy Security, Kraków: Tischner European University 2006, pp. 155-163

ANALYSES AND REPORTS